داستان ما

جمال سامری،۱۵ بهمن ۱۳۹۶
داستان ما

داستان ما

داستان ما و پیانو کاغذی قصه شور و شوق و لذت بردن از موسیقی است. داستان انسانی که تصمیم گرفت با دست خالی موسیقی بیاموزد. قصه همراهی و همکاری و کمک کردن برای رسیدن به هدفی بزرگ است. داستان رسیدن به هدف و سپاسگزاری از انسانهایی که در این مسیر حضور داشتند.

پیانو کاغذی تنها یک ساز نیست، کاغذ هم نیست. پیانو کاغذی آغاز است. مفهوم خواستن و توانستن.