بورس هنری

پیانو کاغذی استعدادیابی و حمایت از افراد کوشا و مستعد را وظیفه اجتماعی و فرهنگی خود دانسته و قصد دارد سالانه به افرادی جهت ادامه تحصیل در رشته موسیقی کمک های مالی به شکل بورس و کمک هزینه تحصیلی ارائه کند. به همین منظور بخشی از درآمد سایت برای تحقق این هدف پس انداز می شود.

همانگونه که در جریان بودید و با کمک تک تک شما اولین کمپین جمع آوری کمک هزینه تحصیلی دانشجویان موسیقی با موفقیت به پایان رسید. شما می توانید گزارش کامل این کمپین را از این لینک مشاهده کنید.

از همین طریق اعلام می کنیم که هنر آموزان پایه نهم به بعد هنرستان موسیقی که نیاز به بورس هنری دارند اطلاعات خود را شامل کارنامه تحصیلی سال قبل و آخرین کارنامه ٬ کپی کارت ملی٬ رزومه شامل اطلاعات تماس و توضیح دلیل درخواست بورس را برای ما ارسال کنید.

اطلاعات تماس پیانو کاغذی از این لینک قابل دسترسی است.