بورس هنری

پیانو کاغذی استعدادیابی و حمایت از افراد کوشا و مستعد را وظیفه اجتماعی و فرهنگی خود دانسته و قصد دارد سالانه به افرادی جهت ادامه تحصیل در رشته موسیقی کمک های مالی به شکل بورس و کمک هزینه تحصیلی ارائه کند. به همین منظور بخشی از درآمد سایت برای تحقق این هدف پس انداز می شود.